9. Oct 2023.

Sokoj i ZIS odlučno protiv praksi 'hard core publisher'-a

Sokoj, organizacija muzičkih autora Srbije i Zavod za intelektualnu svojinu odlučno reaguju protiv praksi tzv. 'hard core publisher'-a.

Prenosimo u celosti dopis koji se Sokoj obratio svojim članovima u pogledu delovanja tzv. 'hard core publisher'-a:

Управни одбор је одлучио да реагује на бројна обраћања аутора и корисника репертоара упућених Сокоју у вези са специфичном ситуацијом која се тиче издавања дозвола за снимање и коришћење музичких ауторских дела. Са циљем да свим носиоцима права (аутори, наследници, паблишери и др.) који преко Сокоја остварују ауторска права, али и корисницима Сокојевог репертоара пружимо поуздане информације и неопходна појашњења у вези овог важног питања, Сокој се обратио Заводу за интелектуалну својину Републике Србије (у даљем тексту: Завод) за захтевом за добијање мишљења о предметној теми. Поступајући по захтеву Сокоја, Завод је дана 9. августа 2023. године издао Мишљење о примени одредби Закона о ауторском и сродним правима 990 бр. 2023/14493-05 (у даљем тексту: Мишљење).

Наиме, све су учесталији случајеви да поједини носиоци права истичу захтеве и новчана потраживања по основу ауторских накнада од корисника, што заснивају на неоправданом проширењу значења појма музичке обраде. Наведено проширење се огледа у томе што у појам музичке обраде укључује сваки нови звучни снимак већ постојећег дела, без обзира на то да ли је у питању снимак извођења ауторског дела које је претрпело прераду или је реч о случају када дело не трпи прераду, односно измену.

Сокој указује свим заинтересованим лицима, а првенствено својим члановима, да према Закону о ауторском и сродним правима, дело прераде представља дело у коме су препознатљиви карактеристични елементи прерађеног (изворног) дела (музичке обраде, аранжмани, адаптације и друго). Свако дело прераде нужно претпоставља постојање измене изворног дела (нпр: измене у тексту, измене композиције, промена аранжмана и сл.). За легалну израду прераде, тј. музичке обраде, и њену употребу, лице које врши измене на делу и исто користи, мора за тако нешто претходно прибавити ауторску дозволу. У случају да дозволу за прераду није дао, аутор се може позвати на своје морално право на заштиту интегритета дела и супротставити се неовлашћеној измени дела, као и јавном саопштавању неовлашћене прераде. С тим у вези, посебну пажњу скрећемо на то да је према ставу Завода изнетом у Мишљењу, од пресудног значаја одговор на питање „да ли је приликом јавног извођења неког музичког дела дошло до његових измена које су тако значајне, тако убедљиве, да се може рећи да је реч о потпуно новом, оригиналном ауторском делу, или не“.

Надаље, у Мишљењу је наведено: „Према мишењу Завода, приликом извођења, односно интерпретирања одређеног музичког дела (на пример када интерпретатор на концерту или свадби уживо изведе одређено музичко дело), у највећем броју случајева не долази до обраде музичког дела већ се ради о једноставном извођењу музичког дела уживо пред публиком па ни снимак тог извођења не може да се сматра снимком новог музичког дела (насталог прерадом изворног дела). Ово стога што прераде у највећем броју случајева уопште ни нема јер недостаје оригиналност.“

Дакле, снимци извођења постојећих, раније објављених дела, у којима нема измена дела, без обзира на то да ли их изводи други или поново исти интерпретатор (вокални солиста, оркестар и сл.), се не могу подвести под дела прераде, односно музичке обраде, те за њихов настанак и коришћење није потребна дозвола аутора. Издавање дозвола за снимање и умножавање ових дела, односно за њихово интерактивно чињење доступним јавности и стављање у промет примерака истих, врши искључиво Сокој, тако што са корисницима закључује уговоре и од истих наплаћује ауторске накнаде. Ово потврђује и Завод у Мишљењу тако што наводи: „Завод је мишљења да само Сокој може корисницима да издаје дозволе за јавно саопштавање укључујући и интерактивно чињење доступним јавности музичких дела, односно да наплаћује накнаду за такво искоришћавање“.

Имајући у виду све наведено, Сокој упозорава своје чланове да не смеју самостално или преко лица која за тај посао ангажују, на индивидуалан начин, издавати или ускраћивати корисницима дозволе за наведено коришћење дела која су већ објављена, а чије „нове верзије“ нису претрпеле прераду, тј. измену. Поступање које је супротно овом упозорењу, угрожава законите интересе Сокоја, његових чланова (коаутора) и корисника, те отвара могућност да починилац сноси озбиљне кривичноправне последице, а ако је у питању правно лице, упоредо и санкције за привредни преступ. У сваком случају, свако лице које претрпи штету због описаног противправног понашања, може тражити њену надокнаду од лица које исту проузроковало. Такође, посебно указујемо на чињеницу да сваким истицањем описаних нелегитимних захтева и потраживањем новца од корисника по том основу, члан Сокоја крши уговор који је закључио са Сокојем.

Управни одбор позива чланове Сокоја на савесно и одговорно понашање, те да избегавају наведене и сличне ситуације у којима се њихово поступање може квалификовати као незаконито, чиме би избегли негативне правне, а извесно и економске, последице по себе.

Ostali naslovi

Svi naslovi

Da li znate svoja prava i kako da ih ostvarite?

Stavljamo vam na raspolaganje svoje višedecenijsko iskustvo, kako u Srbiji, tako i u svetu.

Javite nam se!

ostvarisvojaprava@mascom.rs

 tel: 011 30 89 205

Autori

Jovan Matić

Slobodan Loka Nesovic

Srđan Mitrić

Bojana Zimonjić Jelisavac - Mondo.rs

Emina Peruničić

Tatjana Bukvić